TÜ Põhikiri

Eesti Šveitsi Alpi Karjakoerte Tõuühingu põhikiri

al. 15.03.2015

1.ÜLDSÄTTED

1.1. Eesti Švetsi Alpi Karjakoerte Tõuühing (edaspidi: EŠAKT) on Eesti Vabariigis liikmete vabatahtliku ühendusena tegutsev mittetulundusühing, mis on moodustatud asutamisprotokolliga 24.03.2004.a.

1.2. EŠAKT on Appenzelli Alpi Karjakoerte, Berni Alpi Karjakoerte, Entlebuchi Alpi Karjakoerte ja Suure  Šveitsi Alpi Karjakoerte aretustööd juhtiv ja korraldav ülevabariiklik Eesti Kennelliidu (EKL) liikmesühing. EŠAKT juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigis kehtivast seadusandlusest,  koerakasvatuse ja -aretusega seotud vabariiklikest ja ülemaailmsetest õigusaktidest sh. Mittetulundusühingute seadusest, EKL põhikirjast ning määrustest ja FCI määrustest ning käesolevast põhikirjast. 

1.3. EŠAKT´i   juriidiline aadress: Eesti Vabariik, Tallinn

1.4. EŠAKT  ametlik nimetus on Eesti Švetsi Alpi Karjakoerte Tõuühing eesti keeles

1.5. EŠAKT´i majandusaastaks on kalendriaasta

 

2. EESMÄRGID JA ÜLESANDED

2.1. EŠAKT eesmärk:

2.1.1. loomadesse ja keskkonda mõistva suhtumise kujundamine

2.1.2. harrastustegevuse ja koolituste korraldamine

2.1.3. kennelteadlikkuse süvendamine

2.1.4. Šveitsi karjakoerte tutvustamine ja tõugude propageerimine Eesti Vabariigis

2.1.5. koeraomanike teadlikkuse tõstmine ja õpetamine

 

2.2. EŠAKT ülesanne:

2.2.1.  EŠAKT täidab ülesandeid, mis tulenevad käesoleva põhikirja eesmärkidest

2.2.2. Luua sidemeid oma tõu rahvusvaheliste organisatsioonidega ning teiste riikide Eesti Švetsi Alpi Karjakoerte tõuühingutega

2.2.3. Olla sidemeis kõigi Eesti Kennelpiirkondadega ning oma kennelpiirkonnas töös osalemine

2.2.4. Oma tõu eripära, olukorra ning tõule esitatud nõuete teadvustamine informatsioonivahendite kaudu

2.2.5. Švetsi Alpi karjakoerte erinäituste , katsete, võistluste korraldamine, parimate autasustamine ja premeerimine

2.2.6. Abi osutamine koerte soetamisel ja nõustamine nende kasvatamisel

 

2.3. EŠAKT organiseerib ja viib läbi koosolekuid, seminare, ekspertide ja kohtunike väljaõpet. Olles need eelnevalt kooskõlastanud EKL-s. EŠAKTteeb EKL-le ettepanekuid ekspertide ja kohtunike valiku suhtes näituste, katsete ja võistluste läbiviimiseks,

 

2.4. EŠAKT vara

2.4.1. EŠAKT vara moodustub:

2.4.1.1. Sisseastumis- ja liikmemaksudest sh. :

Sisseastumismaks             5 eurot

Täisliikme aastamaks       15 eurot  *

Pereliikme aastamaks       10 eurot

  • Kasvataja poolt kutsikate ostjate ühingu  liikmeks vormistamisel  maksab kasvataja vaid sisseastumismaksu ningesimesel aastal liikmemaksu ei tasuta.  liikmemaksu hakkab liige tasuma alles teisest aastast.

 

2.4.1.2. Varalistest annetustest ja eraldistest

2.4.1.3. Tulust, mis saadakse ühingu põhikirjalistest eesmärkidest tulenevate tasuliste ürituste korraldamisest

2.4.1.4. Muust tulust, mis on vajalik ühingu põhikirjalise tegevuse arendamiseks

2.4.2. EŠAKT omandis võib olla igasugune vara, mis on vajalik ühingu põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks ja mille omandamine ei ole vastuolus seadusega

2.4.3. EŠAKT vara kasutatakse põhikirjaliseks tegevuseks

2.5. EŠAKT liikmel ei ole õigust ühingu varale, ega ühingul liikme varale

2.6. EŠAKT ei kanna varalist  vastutust oma liikmete kohustuste eest, liikmed ei kanna vastutust ühingu varaliste kohustuste eest

 

3. LIIKMESKOND

3.1. EŠAKT liikmeks võivad olla

3.1.1. Füüsilised isikud alates 18-st eluaastast

3.1.2. EŠAKT liikme perekonnaliige on abikaasa/elukaaslane, lapsed,õed /vennad ja vanemad. Pereliikmele vanusepiirangut kehtestatud ei ole

 

3.2. Liikmeks vastuvõtmise otsustab juhatus

3.3. Liikmeks astumiseks tuleb tasuda sisseastumismaks ja aastamaks ( va. p. 2.4.1.1. märgitud juhul )

3.4. Liikmeks astuja loetakse liikmeks sisseastumis- ja aastamaksu tasumise päevast ning tal tekivad liikme õigused ja kohustused

3.5. Liikmeks vastuvõtmisest võib keelduda juhul, kui liikmeks vastuvõtmine on vastuolus Eesti Vabariigi seadustes või käesolevas põhikirjas sätestatud tingimustega

3.6. EŠAKT juhatus peab liikmete registrit

3.7. Igale EŠAKT liikmele  võidakse väljastada liikmekaart

 

3.8. EŠAKT liikme õigused

      EŠAKT liikmel on õigus:

 

 

3.8.1. Osa võtta EŠAKT üldkoosolekust

3.8.2. Valida ja olla valitud EŠAKT juhtimis- ja kontrollorganitesse ( v.a. alla 18.a. pereliikmel)

3.8.3. Saada teavet EŠAKT tegevuse kohta

3.8.4. Osaleda kõigil EŠAKT üritustel

3.8.5. Kasutada EŠAKT poolt pakutavaid teenuseid

3.8.6. Astuda EŠAKT-ist välja

 

3.9. Liikme kohustused:

       EŠAKT liige on kohustatud:

 

3.9.1. Juhinduma EŠAKT põhikirjast ja üldkoosoleku ning juhatuse otsustest

3.9.2. Tasuma tähtaegselt liikmemaksu

3.9.3. Mitte tarvitama vägivalda looduses ja loomade seas

3.9.4. Kasvatama loomi ja suhtuma loomadesse heatahtlikult ja heaperemehelikult

3.9.5. Olema lojaalne EŠAKT-le

 

3.10. Liikmetele saab kohustusi kehtestada EŠAKT juhatus ja/ või üldkoosolek

3.11. Liikme töösuhted EŠAKT reguleeritakse Eesti Vabariigi Töölepinguseadusega

 

3.12. EŠAKT väljaastumine:

3.12.1. Liikmel on õigus EŠAKT välja astuda juhatusele esitatud kirjaliku avalduse alusel või suulise avalduse esitamise alusel üldkoosolekul, mis märgitase üldkoosoleku protokolli

3.12.2. Juhatus peab rahuldama liikme väljaastumisavalduse ühe kuu jooksul ning otsuse ärakiri EŠAKT väljaastumise kohta tuleb väljaastunud liikmele saata 10 päeva jooksul otsuse tegemise päevast arvates

3.12.3. EŠAKT –ist lahkunud liikmele ei tagastata makstud makse

3.13. EŠAKT-st väljaarvamine

                  Liige arvatakse EŠAKT-st välja:

 

3.13.1. Kui liige on  aastamaksu  tasumisega viivituses vähemalt 3 kuud 

3.13.2. Tema surma korral 

3.13.3. Kui ta ei täida käesolevas põhikirjas sätestatud kohustusi

3.13.4. Kui tema tegevus on vastuolus EŠAKT põhikirjaga

3.14. Liikme EŠAKT väljaarvamise otsuse  ( v.a. 3.13.1. ja 3.13.2) teeb üldkoosolek. Liikme EŠAKT  väljaarvamise otuse ärakiri tuleb saata  väljaarvatud liiikmele 10 päeva jooksul otsuse tegemise päevast arvates. EŠAKT väljaarvatud liikmele ei tagastata makstud makse.

 

4.JUHTORGANID JA STRUKTUUR

4.1. EŠAKT kõrgemaks juhtorganiks on liikmete üldkoosolek

4.2. EŠAKTtegevust juhib üldkoosolekute vahelisel perioodil juhatus, olles ühtlasi EŠAKT täidesaatvaks organiks

4.3. EŠAKT üldkoosolek:

Üldkoosoleku pädevusse kuulub:

 

4.3.1. Põhikirja muutmine, täiendamine ja uue põhikirja vastuvõtmine

4.3.2. EŠAKT tegevuse reorganiseerimine või tegevuse lõpetamine

4.3.3. EŠAKT seisundi hindamine ja tegevuse strateegia kindlaksmääramine

4.3.4. EŠAKT eelarve ja aruande kinnitamine

4.3.5. Juhatuse tegevusele hinnangu andmine

4.3.6. Juhatuse ja revisjonikomisjoni valimine ja nende aruannete kinnitamine

4.3.7. Juhatuse ja revisjonikomisjoni pädevuse, tasustamise aluste ja korra kehtestamine

4.3.8. Vajaduse korral juhatuse koosseisu muutmine või uue juhatuse valimine

4.3.9. EŠAKT liikme EŠAKT-st väljaarvamine

4.3.10. Muude EŠAKT tegevusega seotud küsimuste otsustamine

 

4.4 Üldkoosolek käib koos vastavalt vajadusele, kuid vähemalt üks kord aastas. Üldkoosolek on otsustusvõimeline kui koosolekul osaleb vähemalt 1/ 4 ühingu liikmetest (va. alaealised pereliikmed).

4.4.1. Kui üldkoosolekul osaleb vähem, kui ¼  EŠAKT liikmetest võib kutsuda kokku uue erakorralise üldkoosoleku, mille otsused võetakse vastu lihthäälteenamusega ilma nõudeta inimeste arvule

4.4.2. Üldkoosolekust ( sh. ka erakorraline üldkoosolek)  tuleb teada anda  vähemalt 7 päeva enne selle toimumist

4.5. Üldkoosolekud on korralised ja erakorralised

4.6. Erakorralise üldkoosoleku võib kokku kutsuda EŠAKT juhatus omal algatusel  pakiliste küsimuste aruteluks.  Juhatusel on kohustus erakorraline üldkoosolek  kokku kutsuda vähemalt ½ juhatuse või 1/10 liikmete kirjalikul nõusolekul.

4.7. Üldkoosoleku kutsub EŠAKT  juhatus kokku hiljemalt 15  päeva jooksul vastava taotluse saamise päevast. Taotlus üldkoosoleku kokkukutsumiseks esitatakse kirjalikult koos põhjendusega ja eeldatava päevakorraga.

4.8. EŠAKT liige omab hääletamisel 1 häält .

4.9. Füüsiline isik võib kasutada hääleõigust seaduses sätestatud korras. Üldkoosolekul võib osaleda ja hääletada EŠAKT liige või tema esindaja, kellel on antud lihtkirjalik volikiri. Esindajaks võib olla ainult teine EŠAKT liige 

4.10. Üldkoosoleku otsused võetakse vastu lihthäälte-enamusega, välja arvatud seaduses ja käesolevas põhikirjas sätestatud juhtudel, kui nõutav on suurem häälteenamus.

4.10.1. Häälte võrdse jagunemise korral jääb otsustavaks koosoleku juhataja hääl

4.10.2. Üldkoosoleku otsus loetakse vastuvõetuks koosolekut kokku kutsumata, kui otsuse poolt hääletavad kirjalikult ( k.a. digitaalselt allkirjastatud vormis) kõik mittetulundusühingu liikmed

 

4.11. EŠAKT juhatus on kolme kuni seitsme liikmeline ja valitakse 5 –ks aastaks

4.11.1. Juhatuse liikmeid võib tagandada juhatuse ettepanekul või 1/ 10 liikmete kirjaliku avalduse põhjal üldkoosoleku otsusega

4.12. Juhatuse esindusõigus

4.12.1. Ühingut on õigustatud kõikides õigustoimingutes  esindama iga juhatuse liige üksinda

4.13 Juhatuse pädevus

         Juhatus on EŠAKT alaliselt tegutsev juhtimisorgan ja tema pädevusse kuulub:

4.13.1. EŠAKT liikmete vastuvõtmine ja registri pidamine

4.13.2. Liikmemaksude laekumise jälgimine

4.13.3. Vajadusel komisjonide loomine

4.13.4. Väljaõppe korraldamine

4.13.5. Majandusaasta eelarve ja aruande esitamine üldkoosolekule kinnitamiseks

4.13.6. EŠAKT esindamine

4.13.7. Lepingute sõlmimine

4.13.8. EŠAKT huvide eest seismine

4.13.9. Üldkoosoleku kokkukutsumine, selle päevakorra ja arutusele tulevate küsimuste ettevalmistamine

4.13.10. Põhivahendite ostmine, rentimine ja  võõrandamine, käibevahendite seisu jälgimine

 

4.13.11. Muude üldkoosoleku ainupädevusse  mittekuuluvate küsimuste lahendamine

4.14. Juhatuse liikmed võivad endi hulgast valida juhatuse esimehe, kes koordineerib juhatuse tegevust, sh. kutsub kokku juhatuse koosolekud, korraldab  aruandluse ning vajalike dokumentide vormistamise ning õigustatud isikutele edastamise jm

4.15. Juhatuse koosolek

4.15.1. Juhatuse koosoleku kutsub kokku EŠAKT juhatuse esimees (olemasolul) või muu juhatuse liige

-          Omal algatusel

-          Vähemalt 2/3 juhatuse liikme nõudmisel

-          Revidendi nõudmisel

Juhatus käib koos mitte vähem kui kord kvartalis. Juhatuse koosolekuid võib pidada ka elektroonselt.

 

4.15.2. Juhatus on otsustusvõimeline, kui otsustamisel osaleb 2/3 juhatuse liikmetest Juhatuse otsuseid võetakse vastu lihthäälteenamusega. Häälte võrdsel jagunemisel poolt- ja vastuhäälteks on otsustav koosoleku juhataja hääl.

4.15.3. Juhatuse koosoleku kohta koostatakse protokoll ja sellele kirjutavad alla koosoleku juhataja ja protokollija

 

4.16. Raamatupidamine

4.16.1. EŠAKT peab oma tegevuse kohta raamatupidamise arvestust, koostab ja esitab raamatupidamise ja statistlilised aruanded seaduses kehtestatud korras

4.16.2. EŠAKT raamatupidamise ja aruandluse õigust kontrollib EŠAKT revisjonikomisjon

 

4.17. Revisjonikomisjon

4.17.1. EŠAKT kontrollorgan on revisjonikomisjon ja see valitakse üldkoosoleku poolt 2 aastaks

4.17.2. Revisjonikomisjon teostab kontroll EŠAKT tegevuse, eelkõige finantsmajandusliku tegevuse üle ja omab juurdepääsu EŠAKT dokumentatsioonile  ning tal on õigus nõuda selgitusi  ja muud abi oma ülesannete täitmiseks. Revisjonikomisjon viib läbi vähemalt ühe revisjoni enne aastaaruande kinnitamist  liikmete üldkoosoleku poolt. Selleks koostab revisjonikomisjon revisjoniaruande ja esitab selle üldkoosolekule kinnitamiseks.

 

5. ŠAKT REORGANISEERIMINE JA TEGEVUSE LÕPETAMINE

5.1. Reorganiseerimine

5.1.1. EŠAKT reorganiseerimine toimub üldkoosoleku otsuse alusel

5.1.2. Otsuses näidatakse EŠAKT õigusjärglane (sed), kellele lähevad üle EŠAKT õigused ja kohustused

5.2. Tegevuse lõpetamine

5.2.1. EŠAKT tegevuse lõpetamiseks moodustab EŠAKT üldkoosolek EŠAKT likvideerimise komisjoni, kellele lähevad üle juhatuse  volitused. Likvideerimine toimub seaduses ettenähtud korras.

 

5.3. EŠAKT tegevuse lõppedes läheb arhiiv ja allesjääv vara EKL-ile või õigusjärgsele organisatsioonile EŠAKT viimase üldkoosoleku otsuse alusel

 

Põhikiri vastu võetud 2004, muudetud üldkoosoleku otsusega 9.12.2007 ning 15.03.2015