EŠAKT ÜLDKOOSOLEK 18.10.2009

Algusega kell 16.00, Tallinna Ülikooli uues hoones, Uus-Sadama 5, M-340 (III korrus paremat kätt)

Kohal:

1.Mari Sepp

2.Anu Kirsman

3.Tuuli Edur

4.Koidu Liivla

5.Olev Liivla

6.Eve Tamm

7.Inna Tolli

8.Raili Suits

9.Heli Jürindi

10.Rauno Edur

11.Inge Aun

12.Liisa Pakosta volitanud > Mari Sepp

13.Sigrid Raasman volitanud > Mari Sepp

14.Maarika Haavamägi volitanud > Koidu Liivla

15.Chatlin Tammeveski volitanud > Koidu Liivla

16.Signe Peeker volitanud > Olev Liivla

17.Pille Lillepalu volitanud > Olev Liivla

18.Svetlana Romanovits volitanud > Inna Tolli

19.Svetlana Semiglasova volitanud > Inna Tolli

20.Annelaid Pruuli volitanud > Inna Tolli

21.Kristel Sistak volitanud > Heli Jürindi

22.Marike Niinsalu volitanud > Heli Jürindi

23.Riina Jürgens volitanud > Heli Jürindi

Liikmeid seisuga 17.10.2009 84, seega 23 häälega on kvoorum koos (25% -21 häält vajalik otsuste vastuvõtmiseks).

Üldkoosoleku juhatab Rauno Edur

Protokollib: Mari Sepp

1. UUTE ARETUSNÕUETE TUTVUSTUS - Heli Jürindi:

2010 ... BERNI ALPI KARJAKOERTE ARETUSNÕUETE PROJEKT

1.Kõik nõuded peavad olema täidetud enne paaritust.

2.Emaskoer peab paaritamise hetkel olema vähemalt 20 kuud vana - eeldame, et koer võiks olla poegides väljaarenenud u 2 aastane, kuid arvestades, et koera jooksuajad võivad olla v pika aja tagant leidsime, et miinimum võiks olla siis 20 kuud.

3.Isaskoer peab paaritamise hetkel olema vähemalt 18 kuud vana – see on eelkõige selleks, et meie soovitus on teostada HD ja ED uuringud 1,5 aastasena, mil koer on väljaarenenud, seega ei tohiks koera ka paaritada enne.

4.Mõlemal vanemal peavad olema ametlikud HD ja ED uuringu tulemused. Aretusse lubatakse koerad, kelle HD tulemus on A, B või C ja ED tulemus 0 või 1. HD-C tulemusega koera tohib paaritada koeraga, kelle HD on A või B. ED-1 tulemusega koera tohib paaritada koeraga, kelle ED on 0. – see nõue on ka praegustes aretusnõuetes, täiendatud on, et halvema tulemusega koera võib kasutada, kuid sel juhul võimalikult terve teise paarilisega.

5.Mõlemal vanemal peab olema vähemalt üks näitusehinne erinäituselt või kaks hinnet muudelt näitustelt. Arvestatakse ainult hindeid "väga hea“ või „suurepärane“; kutsikaklassi hindeid ei arvestata. Juhul kui koer on vanem kui 24 kuud, peab vähemalt üks arvesse võetav näitusehinne olema saadud noorte- või avaklassist. - näitusehinne oli ka varem nõutud, nüüd siis täpsustatult.

6.Isaskoeral tohib olla Eestis kuni 25 järglast kalendriaastas (01.01-31.12). Viimane pesakond, kelle sünniga seoses see piirarv täitub, registreeritakse täies mahus ilma sanktsioonideta. Tõendi paarituse vastavuse kohta antud nõudele väljastab EŠAKT. – esiteks siin ja ka mujal tõendi väljastuse nõue tuleneb EKLi nõudest, et kontrolli nõuete täitmise kohta peab pidama ühing. Piirata ühe isaskoera kasutamist oleks vajalik kuivõrd hoida geenibaasi võimalikult laiemana

7.Emaskoeral võib olla kuni 4 pesakonda elu jooksul. – emaskoera tervise seisukohast oleks 4 optimaalne.

8.Kui planeeritava pesakonna ühel või mõlemal vanemal on EST registrisse kantud üle 24 kuu vanuseid järglasi, peab enne järgmist paaritust vähemalt pooltel neist järglastest olema ametlikult kinnitatud HD/ED uuringu tulemus. Tõendi paarituse vastavuse kohta antud nõudele väljastab EŠAKT. – selle punkti eesmärk on propageerida düsplaasiauuringute tegemist, et saada võimalikult palju uuritud koeri, mis omakorda võimaldaks analüüsida düsplaasia pärilikkust, võimaldaks paremini hinnata riskialdimaid liine ning pikemas perspektiivis aretada võimalikult tervemaid koeri. Info düsplaasia uuringute kohta võimaldab hinnata võimalikke riske nii kasvatajatel kui sündivate kutsikate omanikel. Ei piirata paaritusi uuritud järglaste uurimustulemuste põhjal (s.t ei seata piire, et kui on järglaste hulgas mingi hulk haigeid koeri, siis ei tohiks nende vanemaid enam paarituses kasutada), kuivõrd sel juhul võime tekitada olukorra, kus halvemaid tulemusi on kasulikum varjata. Leiame, et võimalikult rohkem avalikke uurimustulemusi võimaldab teha mõistlikke järeldusi.

Soovitused kasvatajatele: uuringute vajalikkus ja olulisus lahti seletada tulevastele kutsika omanikele, sisse kirjutada kutsika ostu-müügi lepingusse uuringunõue. Isase koera paaritamisel panna paarituslepingusse sisse nõue järglasi uurida, tulevaste kutsikaomanike kontaktid koheselt ka endale paluda. NB! Punkt hakkab kehtima alles peale uute aretusnõuete kinnitamist EKLi poolt, seega 2010 sündivate järglaste osas – aega teavitust ja selgitust teha on seega 2 a!

9.Sama vanematekombinatsiooni ei tohi kasutada korduspaaritusel enne, kui vähemalt pooltel sama vanematekombinatsiooni varem sündinud kutsikatest on ametlikult kinnitatud HD/ED tulemus. Tõendi paarituse vastavuse kohta antud nõudele väljastab EŠAKT. – eesmärk on mitte teha korduspaaritusi kui pole teada, kas see vanematekombinatsioon annab järglastele edasi düsplaasiat või ei anna, ei piirata uuringute tulemuste järgi, kuid info düsplaasia uuringute kohta võimaldab nii kasvatajal kui sündivate kutsikate omanikel hinnata võimalikku riski.

10.Vajadusel võib taotleda aretuserinõuetele mittevastavaks paarituseks aretuseriluba Eesti Kennelliidu juhatuselt, vastavalt EKL tõuraamatu määruses toodud korrale. – see võimalus on alati.

11.Aretusnõuded kehtivad kolm? viis? aastat. Kolme aasta pärast oleks meil võimalus sisse viia veel muudatusi kui leiame, et on vajalik. Kui leiame, et pole vaja muuta, siis saame pikendada nõudeid. Viie aasta kasuks räägib asjaolu, et aretusnõuete muutmine ja nõuete toimimise analüüs on suur töö, kas meil on jõudu ja ressurssi juba 3.-e aasta pärast uuesti alustada või pigem otsustame kohe viie aasta kasuks

2. UUTE ARETUSNÕUETE ÜLE ARUTELU, MUUDATUSTE ETTEPANEKUD, KORRIGEERIMINE JA HÄÄLETAMINE (Rauno Edur juhib, kaasa räägivad kõik)

Punkt 2 Emaskoer peab paaritamise hetkel olema vähemalt 20 kuud vana. – vastu võetud (23 poolt häält)

Punkt 3 Isaskoer peab paaritamise hetkel olema vähemalt 18 kuud vana. - vastu võetud (22 poolt häält, 1 erapooletu)

Punkt 4 Mõlemal vanemal peavad olema ametlikud HD ja ED uuringu tulemused. Aretusse lubatakse koerad, kelle HD tulemus on A, B või C ja ED tulemus 0 või 1. HD-C tulemusega koera tohib paaritada koeraga, kelle HD on A või B. ED-1 tulemusega koera tohib paaritada koeraga, kelle ED on 0. - vastu võetud (19 poolt häält, 3 erapooletut)

Punkt 5 Mõlemal vanemal peab olema vähemalt üks näitusehinne erinäituselt või kaks hinnet muudelt näitustelt. Arvestatakse ainult hindeid "väga hea“ või „suurepärane“; kutsikaklassi hindeid ei arvestata. Juhul kui koer on vanem kui 24 kuud, peab vähemalt üks arvesse võetav näitusehinne olema saadud noorte- või avaklassist. Ettepanek: kutsikaklassis ei ant hindeid, seega välja jätta! - parandatud sõnastuses vastu võetud (23 poolt häält)

Punkt 6 Isaskoeral tohib olla Eestis kuni 25 järglast kalendriaastas (01.01-31.12). Viimane pesakond, kelle sünniga seoses see piirarv täitub, registreeritakse täies mahus ilma sanktsioonideta. Tõendi paarituse vastavuse kohta antud nõudele väljastab EŠAKT.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

(Selgitus nõude täitmise kohta: Paarituse hetkel peab EKL tõuraamatusse kantud pesakondadest pärit? kõigi Eestis sündinud? kutsikate arv olema alla 25; piirmäära arvestatakse selle kalendriaasta kohta, millal pesakond sünnib. Igas kalendriaastas algab arvestus otsast peale. Järglaste arvu piirmäärade hulka ei arvestata välismaal sündinud ja registreeritud pesakondi.)

Ettepanek muuta sõnastus täielikult

et arvestataks isaskoera eluajal järglaste arvui kuni 8 aastaseks saamiseni

 • kas 150 järglast kuni 8 a saamiseni – 0 poolt häält

 • kas 70 järglast kuni 8 a saamiseni – 5 poolt häält

 • kas 60 järglast kuni 8 a saamiseni – 18 poolt häält

Pärast 8. eluaasta täitumist:

 • lubada veel kuni 20 järglast – 2 poolt häält

 • lubada kuni 2 pesakonda – 1 poolt hääl

 • lubada edasi paaritusi vabalt - 20 poolt häält

Seega punkt 6 vastuvõetud järgmiselt

Punkt 6 Isaskoeral tohib olla Eestis kuni 60 järglast enne 8. eluaasta täitumist. Viimane pesakond, kelle sünniga seoses see piirarv täitub, registreeritakse täies mahus ilma sanktsioonideta. Tõendi paarituse vastavuse kohta antud nõudele väljastab EŠAKT.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Selgitus nõude täitmise kohta: Paarituse hetkel peab sündinud kutsikate arv olema alla 60. Kui isaskoer on saanud 8 aastaseks, siis järglaste piirmäär kaotab kehtivuse s.t pärast isaskoera 8 aastaseks saamist võib teda kasutada aretuses vabalt.

Punkt 7 Emaskoeral võib olla kuni 4 pesakonda elu jooksul.

Ettepanek muuta või punkt välja jätta:

 • Emaskoera pesakondade arvu piiramine aretusnõudest välja jätta - 14 poolt häält

 • Emaskoeral võib olla kuni 4 pesakonda elu jooksul - 6 poolt häält

 • Emaskoeral võib olla kuni 4 pesakonda elu jooksul, juhul kui 4 pesakonna järglaste arv on väiksem kui 16, siis on lubatud veel üks pesakond - 3 poolt häält

Seega punkt 7 otsustati välja jätta

Punkt 8 Kui planeeritava pesakonna ühel ja/ või mõlemal vanemal on EST registrisse kantud üle 24 kuu vanuseid järglasi, peab enne järgmist paaritust vähemalt pooltel neist järglastest olema ametlikult kinnitatud HD/ED uuringu tulemus. Tõendi paarituse vastavuse kohta antud nõudele väljastab EŠAKT.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

(Selgitus nõude täitmise kohta

Kvoodi leidmine, minimaalselt mitmel järglasel peab olema kinnitatud tulemus:

Vähemalt 50% EST-registris olevatest üle 24 kuu vanustest järglastest, kes on sündinud alates käesolevate aretuserinõuete kinnitamisest EKL poolt. Nõutavat arvu võib pesakonna kasvataja soovil vähendada järglaste võrra, kes on surnud enne 24 elukuu täitumist või eksporditud riikidesse, kus HD ja/või ED uuringud ei ole berni alpi karjakoertele aretuserinõuetes kohustuslikud.)

Ettepanekud

 • Jätta punkt nii, kuid muuta selgitust nii, et välja võib jätta uurimuse nõudest kõik eskporditud järglased - 17 poolt häält

 • Muuta uuritavate järglaste % alla poole ja muuta selgitust nii, et välja võib jätta uurimuse nõudest kõik eskporditud järglased - 6 poolt häält

 • Punkt välja jätta aretusnõuetest - 0 poolt häält

Seega punkt 8 vastuvõetud kui punkt 7 järgmiselt

Punkt 7 Kui planeeritava pesakonna ühel ja/või mõlemal vanemal on EST registrisse kantud üle 24 kuu vanuseid järglasi, peab enne järgmist paaritust vähemalt pooltel neist järglastest olema ametlikult kinnitatud HD/ED uuringu tulemus. Tõendi paarituse vastavuse kohta antud nõudele väljastab EŠAKT.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

(Selgitus nõude täitmise kohta

Kvoodi leidmine, minimaalselt mitmel järglasel peab olema kinnitatud tulemus:

Vähemalt 50% EST-registris olevatest üle 24 kuu vanustest järglastest, kes on sündinud alates käesolevate aretuserinõuete kinnitamisest EKL poolt. Nõutavat arvu võib pesakonna kasvataja soovil vähendada järglaste võrra, kes on surnud enne 24 elukuu täitumist või eksporditud välisriikidesse.

Punkt 9 Sama vanematekombinatsiooni ei tohi kasutada korduspaaritusel enne, kui vähemalt pooltel sama vanematekombinatsiooni varem sündinud kutsikatest on ametlikult kinnitatud HD/ED tulemus. Tõendi paarituse vastavuse kohta antud nõudele väljastab EŠAKT.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

(Selgitus nõude täitmise kohta

Vähemalt 50% EST-registris olevatest sama vanematekombinatsiooni varasematest järglastest, kes on sündinud alates käesolevate aretuserinõuete kinnitamisest EKL poolt. Nõutavat arvu võib pesakonna kasvataja soovil vähendada järglaste võrra, kes on surnud enne 24 elukuu täitumist või eksporditud riikidesse, kus HD või ED uuringud ei ole berni alpi karjakoertele aretuserinõuetes kohustuslikud.)

Ettepanekud

 • Jätta punkt nii, kuid muuta selgitust nii, et välja võib jätta uurimuse nõudest kõik eskporditud järglased - 16 poolt häält

 • Muuta uuritavate järglaste % alla poole ja muuta selgitust nii, et välja võib jätta uurimuse nõudest kõik eskporditud järglased - 0 poolt häält

 • Punkt välja jätta aretusnõuetest - 7 poolt häält

Seega punkt 9 vastuvõetud kui punkt 8 järgmiselt

Punkt 8 Sama vanematekombinatsiooni ei tohi kasutada korduspaaritusel enne, kui vähemalt pooltel sama vanematekombinatsiooni varem sündinud kutsikatest on ametlikult kinnitatud HD/ED tulemus. Tõendi paarituse vastavuse kohta antud nõudele väljastab EŠAKT.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

(Selgitus nõude täitmise kohta

Vähemalt 50% EST-registris olevatest sama vanematekombinatsiooni varasematest järglastest, kes on sündinud alates käesolevate aretuserinõuete kinnitamisest EKL poolt. Nõutavat arvu võib pesakonna kasvataja soovil vähendada järglaste võrra, kes on surnud enne 24 elukuu täitumist või eksporditud välisriikidesse.

Punkt 10 Vajadusel võib taotleda aretuserinõuetele mittevastavaks paarituseks aretuseriluba Eesti Kennelliidu juhatuselt, vastavalt EKL tõuraamatu määruses toodud korrale.

 • Ettepanek punkt aretusnõuetest välja viia joonealuseks märkuseks - 23 poolt häält

Punkt 11

 • Aretusnõuded kehtivad 3 aastat - 12 poolt häält

 • Aretusnõuded kehtivad 5 aastat - 8 poolt häält

 • Erapooletuid 3

Seega punkt 11 vastuvõetud kui punkt 9 järgmiselt

Punkt 9 Aretusnõuded kehtivad kolm aastat alates nende kinnitamisest EKL poolt.

Lisatud dokument vastavalt korrigeerimisele ja hääletusele

aretuserinouded_kinnitatud uldk_18.10.09.doc

Aretustoimkonnale anda edasised volitused aretusnõuete sisseviimiseks vajalike protseduuride elluviimiseks.

3.JUHATUSE KORRALINE TAGASI ASTUMINE JA UUE VALIMINE

Käesolev juhatus kooseisus: Koidu Liivla, Heli Jürindi,Tuuli Edur, Rauno Edur, Mari Sepp, Eve Tamm, Reet Lint astub tagasi alates 31.12.2009 seoses valitud aja lõppemisega. Üldkoosolekul palutakse valida esmalt uue valitava juhatuse soovitud arv ning seejärel toimub kandidaatide esitamine (tingimus, et kandidaat on nõus). Meenutatakse, et Põhikirja p 4.11. ŠAKT juhatus on kolme kuni seitsme liikmeline ja valitakse kolmeks aastaks. Hääletustulemused on järgmised:

Uus juhatus 5 liikmeline – 18 poolt häält

Uus juhatus 7 liikmeline – 5 poolt häält

Otsustati ühiselt, et igal on õigus valida 4 juhatuseliiget kandidaatide seast, kellele hääl anda. Volituste korral tuleb automaatselt üks hääl volitatule juhul kui volitatu on kandidaat.

Kandidaadid ja neile antud hääled:

 • Koidu Liivla - 17 häält

 • Eve Tamm – 20 häält

 • Inge Aun – 6 häält

 • Heli Jürindi – 18 häält

 • Tuuli Edur – 14 häält

 • Rauno Edur – 2 häält

 • Raili Suits – 14 häält

Seega uueks juhatuseks perioodiks 01.01.2010 – 31.12.2013 valiti:

 • Koidu Liivla

 • Eve Tamm

 • Heli Jürindi

 • Tuuli Edur

 • Raili Suits

4.TALVE- JA SUVEPÄEVADE TOIMKONNAD

Talvepäevade toimkonda paluda: Eve Tamm, Anu Kirsman, Margit, Mari Sepp.

Suvepäevade toimkonda paluda: Mari Sepp, Eve Tamm, Margit, Vello ja Sigrid

5.JÄRGMINE ÜLDKOOSOLEK

.....võimalusel korraldada märtsis koos talvepäevaga